فرزند شهید:حامیان خامنه ای از طریق اعتقادشان نان می خورند

Ukp4i

گفتگو با فرزند شهید پورپیر علی:
شرکت در انتخابات دهن کجی به ملت است
http://soundcloud.com/frl-journalist/pourpirali_1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s